Najpopularniejsze licea i technika plastyczne oraz architektoniczne w Warszawie

Opublikowano: 11 października 2022
Udostępnij

Wielu uczniów wiąże swoją przyszłość ze studiami na kierunkach artystycznych lub planuje pracę w zawodach plastycznych czy architektonicznych już po ukończeniu szkoły średniej. To właśnie dla nich powstają profilowane szkoły artystyczne. Dzięki nim można zwiększyć swoje szanse podczas egzaminów na uczelnie plastyczne czy architektoniczne lub uzyskać odpowiedni tytuł. Oto lista najpopularniejszych liceów i techników plastycznych oraz architektonicznych w Warszawie.

  • XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa

Lokalizacja i kontakt: Warszawa, ul. Zakrzewska 24, telefon: (22) 841 06 93, sekretariat@cervantes.edu.pl

Adres www: http://cervantes.edu.pl/

Informacje o programie nauczania: W LO Cervantesa uczniowie mogą wybrać kilka profili, pośród nich między innymi jest klasa o profilu plastycznym. Program edukacji zakłada przygotowanie absolwentów do studiów artystycznych, a zajęcia odbywają się pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych. Zajęcia z historii sztuki odbywają się trybem rozszerzonym w programie autorskim. Zajęcia plastyczne obejmują 3 godziny tygodniowo przez cały okres nauki. W programie uwzględniono między innymi malarstwo, rysunek, techniki plastyczne, rzeźbę czy projektowanie graficzne. W ostatniej klasie uczniowie muszą przygotować pracę dyplomową z wybranego przez siebie przedmiotu artystycznego.

Rekrutacja: Kandydaci przechodzą przez egzaminy z uzdolnień plastycznych z rysunku oraz malarstwa. Praktyczny egzamin trwa 3 godziny 15 minut, w czasie których kandydat przygotowuje dwie prace – jedną w technice rysunkowej, a drugą malarskiej. Format prac – B3. Praca malarska to martwa natura. Tematyką pracy rysunkowej jest kompozycja, o temacie której kandydaci są informowani już w trakcie egzaminu.

W procesie rekrutacji w pierwszej kolejności brani są pod uwagę kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów.

Aktualne informacje na temat rekrutacji: Tu znajdziecie zarówno informacje na temat regulaminu, wymogów, jak i harmonogramu rekrutacji: http://cervantes.edu.pl/kandydat-2/

 

  • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Gersona

Lokalizacja i kontakt: Warszawa, ul. Smocza 6, telefon: (22) 838 92 01, plsp@smocza.edu.pl

Adres www: http://www.plsp.smocza.edu.pl/

Informacje o programie nauczania: PLSP jest właściwie jedyną w Warszawie szkołą średnią, która w całości jest szkołą plastyczną. Prowadzona jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie objęci są programem ogólnokształcącym oraz artystycznym. Cykl nauki po szkole podstawowej trwa 5 lat. W ramach przedmiotów artystycznych miejsce znalazły między innymi historia sztuki, rysunek i malarstwo, podstawy projektowania, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, a także projektowanie multimedialne. Kandydaci wybierają jedną ze specjalizacji – aranżacja wnętrz, projektowanie graficzne, projektowanie przestrzeni wystawienniczej, realizacje intermedialne i techniki rzeźbiarskie. Edukację kończy egzamin dyplomowy (teoria oraz praktyka).

Rekrutacja: Choć na stronie nie zostały umieszczone jeszcze informacje na temat kolejnego procesu rekrutacyjnego, najpewniej standardem i wymogami nie będzie on odbiegał od poprzednich. Duża liczba kandydatów i wysoki poziom nauczania znalazły przełożenie w dość wysokich wymaganiach rekrutacyjnych. Kandydaci musieli podołać dwóm egzaminom. Egzamin praktyczny obejmował trzy 1-godzinne etapy, podczas których trzeba było wykonać rysunek konceptualny, pracę malarską z natury oraz modelowanie figuratywne. Egzamin teoretyczny obejmował ustny sprawdzian podstawy programowej z plastyki.

Aktualne informacje na temat rekrutacji: Informacje dotyczące rekrutacji na kolejny rok szkolny zostaną opublikowane tu http://www.plsp.smocza.edu.pl/rekrutacjaa w grudniu 2022 roku.

 

  • Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus

Lokalizacja i kontakt: Warszawa, ul. Łucka 13, telefon: (22) 620 04 91, warszawa@cosinus.pl, ul. Al. Jerozolimskie 125/127, telefon: (22) 625 06 39, warszawa.zawiszy@cosinus.pl

Adres www: https://www.cosinus.pl/warszawa

Informacje o programie nauczania: Edukacja w Cosinusie pozwala zdobyć maturę oraz dyplom w zawodzie plastyka. Uczniowie po 1 klasie wybierają jedną z wielu specjalizacji. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, a także historię sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźbę, podstawy fotografii i filmu oraz projektowanie multimedialne. Dostępne specjalizacje: aranżacja wnętrz, aranżacja przestrzeni, fotografia artystyczna, modelarstwo i dekoratorstwo, mural, projektowanie graficzne, publikacje multimedialne, techniki druku artystycznego, techniki rzeźbiarskie, tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze, witraż. Edukację, oprócz egzaminu maturalnego, kończy egzamin dyplomowy, na który składa się cześć teoretyczna oraz praktyczna.

Rekrutacja: Nauka w Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus jest bezpłatna. Wymagany jest komplet dokumentów (między innymi: zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu klasy ósmej, świadectwo z klasy 8 SP).

Aktualne informacje na temat rekrutacji: Informacje na temat rekrutacji na kolejny rok szkolny zostaną opublikowane tu https://www.cosinus.pl/rekrutacja/young#wawa.

 

  • Liceum Ogólnokształcące im. Salvadora Dalego

Lokalizacja i kontakt: Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, telefon: (48) 570 707 501, liceum@liceumdalego.pl

Adres www: http://liceumdalego.pl/

Informacje o programie nauczania: Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz rozszerzony program przedmiotów artystycznych. Zajęcia dodatkowe, które stanowią obowiązkowy element edukacji, obejmują między innymi grafikę i informatykę, rysunek i malarstwo czy historię sztuki. Uczniowie mogą zapisać się do klasy grafiki komputerowej lub do klasy sztuki. Szkoła wyróżnia się autorskim programem oceniania, który uwzględnia indywidualne podejście do predyspozycji, pasji i zainteresowań ucznia.

Rekrutacja: W ramach procesu rekrutacyjnego kandydaci zobowiązani są złożyć podanie, podpisać umowę o kształcenie, wpłacić opłatę wpisową oraz dostarczyć wymagane dokumenty (między innymi świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o zdanym egzaminie ósmoklasisty).

Aktualne informacje na temat rekrutacji: Informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się tu http://liceumdalego.pl/zapisy/.

 

  • LXXV Liceum Ogólnokształcące im. J. III Sobieskiego

Lokalizacja i kontakt: Warszawa, ul. Czerniakowska 128, telefon: (22) 841 42 66, sekretariat@sobieski.edu.pl

Adres www: https://sobieski.edu.pl/

Informacje o programie nauczania: W LO Sobieskiego program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz specjalizacyjne. Kandydaci mogą wybrać jedną z klas o profilu artystycznym: filmowym, medialnym lub sztuk wizualnych. W ramach sztuk wizualnych odbywają się również zajęcia z architektury. Program klas artystycznych przewiduje nie tylko zajęcia teoretyczne, ale również dość szeroki program zajęć warsztatowych, także w terenie. Organizowane są plenery malarskie. Kandydatów ucieszy na pewno fakt, iż został tu rozszerzony program w ramach przedmiotów: historia sztuki, rysunek i malarstwo, architektura, grafika komputerowa. Uczniowie klasy o profilu sztuk wizualnych są również stałymi gośćmi na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. Program tej klasy kładzie nacisk na przygotowanie przyszłych studentów malarstwa, wzornictwa, architektury, historii sztuki, grafiki czy zarządzania kulturą wizualną.

Rekrutacja: Proces rekrutacji polega na punktowym konkursie matur. Oznacza to konieczność sprostania wyznaczonym progom punktacji. W poprzedniej edycji procesu rekrutacyjnego dla kierunku sztuk wizualnych, progowa punktacja wynosiła 163,50 punktów.

Aktualne informacje na temat rekrutacji: Informacje na temat rekrutacji w rozpoczętym roku szkolnym znajdziecie tu https://sobieski.edu.pl/rekrutacja,30,pl.

 

  • XXI LO im. Hugona Kołłątaja – klasa o profilu architektonicznym

Lokalizacja i kontakt: Warszawa, ul. Grójecka 93, telefon: (22) 822 21 02, sekretariat@21lo.waw.pl

Adres www: https://21lo.waw.pl/

Informacje o programie nauczania: Szkoła realizuje program nauczania ogólnokształcącego, oferując również klasy profilowane – w tym klasę architektoniczną, której program edukacyjny jest rozszerzony między innymi o matematykę, informatykę z grafiką komputerową i rysunek wraz z historią sztuki. Klasa o profilu architektonicznym objęta jest patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich i Izby Architektów RP.

Rekrutacja: Rekrutacja obejmuje złożenie wniosku, późniejsze uzupełnienie go o kopię otrzymanego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty oraz egzamin – sprawdzian z uzdolnień kierunkowych (matematyka, informatyka, rysunek). Podczas rekrutacji punktowane są język polski, matematyka, informatyka oraz język angielski.

Aktualne informacje na temat rekrutacji: Aktualne informacje na temat rekrutacji będą umieszczone tu https://21lo.waw.pl/rekrutacja/.

 

  • Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego – klasa o profilu technik budownictwa ze specjalizacją architektura wnętrz

Lokalizacja i kontakt: Warszawa, ul. Przyrynek 9, telefon: (22) 831 06 96, sekretariat@tab.edu.pl

Adres www: http://www.tab.edu.pl

Informacje o programie nauczania: Klasa o profilu architektury wnętrz pozwala uzyskać tytuł technika budownictwa ze specjalizacją architektura wnętrz. W ramach programu nauczania założenia uwzględniają przedmioty ramowe oraz rozszerzone: matematykę, fizykę i zawodowy (oprócz ramowego) język angielski.

Rekrutacja: W ramach procesu rekrutacyjnego znaczenie mają wyniki uzyskane z języka polskiego, matematyki, informatyki, fizyki lub geografii (punktowana jest ta ocena, która była wyższa). Kandydaci zobowiązani są do złożenia wniosku i uzupełnienia go o wymagane dokumenty (między innymi o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty).

Aktualne informacje na temat rekrutacji: Bieżące informacje na temat kolejnego procesu rekrutacji zostaną umieszczone tu http://tab.edu.pl/rekrutacja-info.

 

  • Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego przy Zespole Szkół nr 23 – klasy o profilach: architektura wnętrz oraz technik renowacji elementów architektury

Lokalizacja i kontakt: Warszawa, ul. Górnośląska 31, telefon: (22) 628 68 03, sekretariat@zs23.edu.pl

Adres www: http://zs23.edu.pl/

Informacje o programie nauczania: Ukończenie szkoły pozwala uzyskać tytuł technika budownictwa ze specjalizacją architektura wnętrz lub technika renowacji elementów architektury. W klasie o profilu architektura wnętrz, program przedmiotów ramowych rozszerzony jest między innymi o przedmioty obejmujące zagadnienia funkcjonalności, aranżacji, kolorystyki i projektowania przestrzeni, architekturę wnętrz oraz projektowanie wnętrz. W klasie o profilu renowacji elementów architektury, poza programem ramowym, w którym swoje miejsce znalazła między innymi historia sztuki, rozszerzone są zagadnienia dotyczące wykonywania i renowacji detali architektonicznych, prowadzenia prac renowatorskich elementów architektury, rozszerzona jest również matematyka oraz fizyka.

Aktualne informacje na temat rekrutacji: Więcej informacji na temat procesu rekrutacji i jej harmonogramu znajdziecie pod tym linkiem: http://zs23.edu.pl/index.php/dla-kandydatow/rekrutacja-do-tbia-n1-1-im-z-maczenskiego

 

Jeżeli poważnie myślisz o edukacji artystycznej i nie czujesz się pewnie, chciałbyś zwiększyć swoje szanse i zagwarantować sobie wyćwiczone umiejętności plastyczne, zapisz się na kurs malarstwa, kurs digital painting, kurs na architekturę lub kurs przygotowujący do liceum – możliwości są ogromne, wystarczy wybrać, w jakim kierunku chcesz się rozwijać. Więcej informacji znajdziesz na: https://www.sealart.pl/kursy/kurs-do-liceum-technikum

Zobacz również


Kurs Mały Architekt – sprawdź jak wiele cennych umiejętności może nabyć twoje dziecko
Nie masz jeszcze pojęcia, w jakim kierunku podąży edukacja dziecka, nie wiesz, kim będzie chciało zostać,...
Więcej
Kurs rysunku online – czy warto?
Wszyscy bez wątpienia jesteśmy dziś społeczeństwem informacyjnym. Oznacza to nieograniczony dostęp do wiedzy, ogromne możliwości...
Więcej

Dlaczego my?


Sprawdź opinie o SEALART

Weronika Szajnicka
Weronika Szajnicka
2023-01-28

Ewelina Leszczynska-Semeniuk
Ewelina Leszczynska-Semeniuk
2022-12-19

Grzegorz Stech
Grzegorz Stech
2022-10-15

adi basak
adi basak
2022-10-14

Djouker 1991
Djouker 1991
2022-10-05

Чудова школа моя дочка любить ходити туди. Професійні викладачі

Marta Kuciak
Marta Kuciak
2022-08-12

Byłam na tygodniowym kursie wakacyjnym co prawda nie nauczyłam się wiele więcej bo znam jakieś podstawy, ale większość nauczycieli jest bardzo miła, dba o swoich uczniów, przedstawia im różne metody rysunku, jak ułatwić sobie rysowanie i widać, że faktycznie chcą ich czegoś nauczyć i pomóc rozwinąć twój styl. Są też bardzo ładne referencje(rzeźby, martwa natura), a niektórzy prowadzący wychodzą nawet z inicjatywą pracy z faktycznymi modelami, a nie tylko rysowania ze zdjęć.

Marzena Wiśniewska
Marzena Wiśniewska
2022-07-23

Bardzo fajna szkoła! Mega artystyczny klimat:) na zajęciach czułam się świetnie! Polecam :)

Aktualności


Wakacyjny obóz rysunkowy 2023 | Zapisy
Wakacyjny Obóz Rysunkowy 2023 Twoje dziecko marzy o zostaniu rysownikiem? Chcesz pielęgnować w nim artystyczny talent? Wakacyjny...
Więcej
Dołącz do Sealart w nowym semestrze Kreatywne zajęcia z rysunku, malarstwa i grafiki dla dzieci, młodzieży i dorosłych Sprawdź sam i zapisz...
Więcej
Szanowni Państwo, w dniach: 01.01.2023 (niedziela) 06.01.2023 (piątek) placówki Sealart będą nieczynne.   Zespół Sealart
Więcej
Zapisy na Ferie 2023
Zapraszamy na ferie pełne pasji i atrakcji w Sealart Szkoła Rysunku Zajęcia z rysunku, malarstwa i grafiki komputerowej dla dzieci i młodzieży  Sprawdź...
Więcej

Partnerzy


Nasze placówki