Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Spółka SEALART SZKOŁA RYSUNKU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-908), ul. Wólczyńska 55, NIP1182229073, REGON 389990395 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922439.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Państwa danych osobowych sprawuje Inspektor Danych Osobowych. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych:

  1. listownie na adres: ul. Wólczyńska 55, 01-908 Warszawa,
  2. przez e-mail: kontakt@sealart.pl

Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

  • rejestracji konta w Serwisie, zawarcia i wykonania zawartej umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora, wystawienia certyfikatu po ukończeniu kursu. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  • realizacji zadań dydaktycznych wynikających z zawartej Umowy na usługi szkoleniowe stanowiące ofertę Spółki. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług Spółki, co bezpośredniego wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • statystycznym związanym ze świadczeniami socjalnymi wynikającymi z uprawnień Karty Dużej Rodziny. 6 ust. 1 lit b RODO,
  • w innym celu i zakresie, jeżeli Administrator uzyska na to pisemną zgodę – co wnika z art. 6 ust.1 lit. a

Administrator przetwarza Państwa dane w postaci danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska Kursanta, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru Pesel, adresu zamieszkania, w przypadku małoletnich Kursantów danych osobowych opiekuna prawnego w postaci imienia i nazwiska, numeru Pesel, numeru dowodu osobistego, numeru rachunku bankowego.

Państwa dane osobowe Spółka może przekazywać następującym podmiotom:

  1. podmiotom przetwarzającym je na zlecenie czyli podwykonawcom usług informatycznych, dydaktycznych, księgowych,
  2. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ EOG.

Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, to jest do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia Umowy.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych osobowych Spółka odmówi zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Spółkę są dostępne na stronie internetowej: www.sealart.pl lub w siedzibie Spółki.

 

Dlaczego my?


Sprawdź opinie o SEALART

Partnerzy


Nasze placówki